NaslovnaRegija • Prirodna bogatstva

VODA

Od vodotokova treba istaći rijeku Trebišnjicu, te gornje tokove Drine i Neretve, kao najveće rijeke regije, a zatim još i niz manjih rijeka, kao što su Ćehotina, Mušnica, Sušica, Zalomka, Bistrica itd.

Na području Komore Trebinje se nalaze sledeća jezera:

 • Bilećko jezero koje je najveća vještačka akumulacija na Balkanu (akumulacija ukupne zapremine 1,3×109 m3 vode),
 • Trebinjsko jezero (akumulacija ukupne zapremine 15,6 miliona m3 vode) ,
 • Klinjsko jezero,
 • sedam prirodnih glečerskih jezera izuzetne čistoće na planini Zelengori.

Bilećko jezero

Šire područje sliva rijeke Trebišnjice je jedno od najbogatijih padavinama u Evropi, koje prosječno iznose 1,800 mm godišnje i jedno je od (hidrološki i hidrogeološki) najinteresantnijih područja na kršu Dinarida. Trenutno je u toku veliki zahvat „Gornji horizonti“ koji ima za cilj da vodu iz sjeverne Hercegovine nadzemnim tokovima i podzemnim tunelima kanališe u Bilećko jezero, a preko njega i u Trebinjsko, čime se omogućava višestruko iskorištavanje vode za proizvodnju električne enrgije. Takođe, sistem podrazumijeva i višenjamjensko korištenje vode, pa će omogućiti i navodnjavanje značajnih površina u kraškim poljima. Ukupni bilansni viškovi vode koji na području Gatačkog, Nevesinjskog, Dabarskog i Fatničkog polja u prosječno vlažnoj godini iznose oko 1100×106 m3, obzirom na velike visinske razlike između pojedinih polja, i visinsku razliku do nivoa mora, predstavljaju značajne hidroenergetske potencijale.

Vrlo je bitno istaći da je kvalitet vode na ovom području veoma dobar, da se radi o čistoj, nezagađenoj vodi, što može predstavljati veliku prednost ovog područja u budućnosti.

AGROKOMPLEKS

Na teritoriji područja Komore Trebinje oranice i bašte obuhvataju ukupnu površinu od 35.351 ha.

Poljoprivredna proizvodnja na području Komore Trebinje je nešto razvijenija na području kraških polja:

 • Popovog polja (dugo 48 km, široko 1 do 1,5 km)
 • Trebinjskog polja (površine 18 km²)
 • Fatničkog polja (površine 7,5 km2)
 • Dabarskog polja (površine od 31,70 km2)
 • Nevesinjskog polja (oko 18.000 ha, odnosno 99,40 km2)
 • Gatačkog polja (površine 18 km2)

Popovo polje

Ova kraška polja stepenasto spuštaju od sjevera prema jugu i karakterišu ih dosta različiti klimatski uslovi, što uslovljava razlike između zastupljenih poljoprivrednih kultura.

Grad Trebinje, kao jedino vinogorje na teritoriji RS, prepoznatljiv je po proizvodnji kvalitetnog vinskog i stonog grožđa. Vina trebinjskog vinogorja, odlikuju se veoma visokim kvalitetom, što je potvrđeno brojnim nagradama i priznanjima.

Stočarstvo je razvijenije u sjevernijim opštinama područja Komore Trebinje u opštinama Gacko, Nevesinje (planinski pašnjak Morine), Foča (24.569 ha travnjaka i pašnjaka) i Kalinovik, gdje postoje mnogo bolji uslovi za razvoj stočarstva, kao što su velike površine pod pašnjacima.

Jedna od bitnih karakteristika ovog područja je proizvodnja i prerada ljekovitog bilja i aromatičnih trava. Na području Hercegovine raste oko 2.000 vrsta ljekovitog bilja.

Područje Hercegovine je, zbog klimatskih uslova i vrste vegetacije, veoma pogodno za pčelarstvo koje je duboko ukorijenjeno u tradiciji ovog kraja. Med koji se dobija sa ovih područja je veoma kvalitetan.

RUDNI RESURSI

Gatački ugljeni bazen je smješten u Gatačkom polju u sjeveroistočnom dijelu Hercegovine. Prostire se na površini od oko 40 km2 sa procijenjenim rezervama uglja na preko 400 miliona tona. Rudnik uglja u Gacku je skoro u cjelosti orjentisan na zadovoljavanje potreba termolektrane Gacko, u čijem se sastavu i nalazi, kao poslovna jedinica.

Bilansne rezerve uglja rudnika Miljevina se procjenjuju na 21,2 miliona tona, a potencijalne rezerve na 40,1 milion tona uglja. Novi rudnik mrkog uglja Miljevina, pored Foče, je rudnik koji je u funkciji dugi niz godina.

Pored rude uglja, u opštini Foča, treba spomenuti i manja nalazišta ruda pirita, olovno-cinkalne rude, boksita, gipsa itd.

Rudnik RiTE Gacko

Područje opštine Berkovići je posjeduje vrlo kvalitetnu opekarsku glinu i boksit. Kvalitet gline je takav da se može koristiti za proizvodnju keramičkih proizvoda, ali do danas nije iskorištena. Do izbijanja rata u rudniku Dabrica vršena je eksploatacija rude boksita. Zalihe u površinskom i jamskom kopu procjenjuju se na milion tona. Ruda je dobrog kvaliteta i u sebi sadrži 50 do 56% aluminijuma 0,5 do 4% silicijuma.

U južnijim dijelovima područja Komore Trebinje se eksploatiše kamen, građevinski kamen sa područja opštine Bileće je čuven po svom kvalitetu. Takođe, u opštini Trebinje eksploatiše se ukrasni kamen, siga.

ŠUME

Područje istočne Hercegovine je kraško područje sa malim površinama pod šumom visokog kvaliteta. Na njenom području pretežno preovladava nisko kraško rastinje, makija, koje nije pogodno za eksploataciju.

Sjeverni dio područja Komore je bogat šumama, crnogoričnim i bjelogoričnim. Šume na tom prostoru su dobrog kvaliteta i veoma pogodne za eksploataciju. Zbog toga je na tom području ukorijenjena tradicija eksploatacije šumskog potencijala, kao i prerada drveta.

Šumski potencijal i iskorišćavanje šuma područja Komore Trebinje (podaci 31.12. 2013.):

 • obrasla šumska površina – 183.945 ha
 • posječena bruto drvna masa (lišćari) – 106.065 m3
 • posječena bruto drvna masa (četinari) – 131.546 m3
 • U sklopu Nacionalnog parka Sutjeska, u opštini Foča, smješten je strogo zaštićeni rezervat Perućica, jedna od rijetkih sačuvanih prašuma Evrope.
Prašuma Perućica

Prašuma Perućica

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA TREBINJE
Svetosavska 22, 89101 Trebinje,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 260 040
Faks: +387 59 260 040
E-Mail: info@tb.komorars.ba
WEB: http://tb.komorars.ba