Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske je na 21. redovnoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske (objavljen u“ Službenom glasniku Republike Srpske” broj 37/22).

Usvojenim izmjenama propisano je da poslodavac može ostvariti podsticaj po svakom radniku kojem je povećana plata, u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate. Ujedno je i propisan maksimalani iznos podsticaja u jednom obračunskom periodu od 1.000 KM po radniku.

Definisano je da početni iznos za utvrđivanje povećanja plate radnika visina plate radnika za decembar u kalendarskoj godini koja prethodi obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj. U slučaju promjene najniže plate, za radnike koji su u mjesecu početnog iznosa plate  imali platu nižu od važeće najniže plate u RS, za početni iznos plate kod obračuna podsticaja uzima se visina važeće najniže plate na posljednji dan obračunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj. U slučaju da je radnik kod privrednog subjekta imao umanjenu platu za mjesec početnog iznosa plate  zbog privremene spriječenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, visina plate u odnosu na koju se posmatra povećanje je njegova posljednja puna isplaćena plata prije zdravstvene spriječenosti za rad.

Prilikom podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate ukinuta je obaveza dostavljanja ugovora o radu.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske će biti u primjeni od obračunskog perioda koji počinje 1.7.2022. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske možete preuzeti OVDJE

 

Leave a Reply